ثبت نام در کارگاه های میکروالکترونیک

 

مهلت ثبت نام در کارگاه های رویداد ملی میکروالکترونیک پایان یافت.