باشگاه های نوآوری پردیس تهران

فضای کار اشتراکی فتح

تهران، شهر قدس

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

فضای کاراشتراکی دانش

تهران، دانشگاه شریف

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

فضای کاراشتراکی دانش تهران

تهران، میرداماد

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

کارگاه اشتراکی حافظ مرکز نوآوری شروع

تهران، فردوسی

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

باشگاه های نوآوری پردیس کرمان

ساختمان باشگاه نوآوری سدید کرمان

کرمان، شهرک صنعتی سدید

باشگاه نوآوری سدید در شهرک صنعتی سدید در استان کرمان واقع شده است. در حال حاضر امکان استقرار حداکثر 5 تیم را در خود دارد، که به زودی بخش ها و امکانات بیشتری در این مرکز ایجاد می شود.

کرمان، دانشگاه شهید باهنر

مرکز نوآوری افضلی پور در ضلع شرقی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان واقع شده است. در حال حاضر امکان استقرار حداکثر 16 تیم را در خود دارد، که به زودی بخش ها و امکانات بیشتری در این مرکز ایجاد می شود.

باشگاه های نوآوری پردیس قم

باشگاه نوآوری بتا قم

قم، دانشگاه صنعتی قم

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

قم، میدان 72 تن

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

باشگاه نوآوری پردیس یزد

باشگاه نوآوری نوالهدی یزد

یزد

باشگاه نوآوری شهید علم الهدی

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.