گزارش رویداد ها - گالری تصاویر

در این قسمت تصاویر منتخب از رویداد مسئله محور شروع را مشاهده کنید.

رویداد ملی مسئله محور شروع

بنر رویداد ملی مسئله محور شروع
16+رویداد
11+استان
1970+رزومه

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه اهواز)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه مازندران)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه شیراز)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه لرستان)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه گیلان)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه یزد)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه تهران)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه صنعتی شریف)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه فردوسی مشهد)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه علم و صنعت)

دومین گردهمایی مرکز نوآوری شروع

اولین گردهمایی مرکز نوآوری شروع

شما بگویید؛ رویداد بعدی کجا باشد؟