گالری تصاویر

در این قسمت تصاویر منتخب از رویداد مسئله محور شروع را مشاهده کنید.

رویداد ملی مسئله محور شروع

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه یزد)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه تهران)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه صنعتی شریف)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه فردوسی مشهد)

رویداد ملی مسئله محور شروع (دانشگاه علم و صنعت)

دومین گردهمایی مرکز نوآوری شروع

اولین گردهمایی مرکز نوآوری شروع

شما بگویید؛ رویداد بعدی کجا باشد؟