تمرین های مدرسه هوش مصنوعی 2

تمرین پنجم:

برای ارسال پاسخ تمرین پنجم، تا ساعت 24 روز پنج شنبه 1403/02/20 فرصت دارید.

مهلت ارسال پاسخ تمرین پنجم به پایان رسید.

تمرین چهارم:

برای ارسال پاسخ تمرین چهارم، تا ساعت 24 روز چهارشنبه 1403/01/29 فرصت دارید.

مهلت ارسال پاسخ تمرین چهارم به پایان رسید.

تمرین سوم:

برای ارسال پاسخ تمرین سوم، تا ساعت 24 روز یکشنبه 1403/01/05 فرصت دارید.

مهلت ارسال پاسخ تمرین سوم به پایان رسید.

تمرین دوم:

برای ارسال پاسخ تمرین دوم، تا ساعت 24 روز چهارشنبه 1402/12/23 فرصت دارید.

مهلت ارسال پاسخ تمرین دوم به پایان رسید.

تمرین اول:

برای ارسال پاسخ تمرین اول، تا ساعت 24 روز چهارشنبه 1402/12/16 فرصت دارید.

مهلت ارسال پاسخ تمرین اول به پایان رسید.