درباره مرکز نوآوری شروع

درباره رویداد شروع

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی، در نظر دارد از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

اهداف رویداد شروع

آشنایی دانشجویان با مسائل راهبردی و اساسی حوزه علم و فناوری کشور

اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ دانشجویان و نخبگان علاقه مند به حوزه علم و فناوری

کشف و شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در حل مسائل فناورانه صنایع

ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺪهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ تخصصی دانشجویان  ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی مطرح شده در رویداد

تسهیل در تشکیل هویت علمی دانشجویان از طریق حمایت از انجام پروژه های فناورانه

              توسعه زیست بوم علم و فناوری کشور                                            

مزایای شرکت در رویداد شروع

• تجربه انجام پروژه واقعی

مبتنی بر نیاز صنعت 

• حمایت مالی و اعتباری

بر اساس طرح‌ها و ایده‌ها

• تیم سازی

امکان تشکیل هسته اولیه شرکت دانش بنیان

• امکان استخدام

شروع همکاری با شرکت های تعریف کننده مساله

• کارگاه های آموزشی

بر اساس نیاز تیم‌های شرکت کننده

• خدمات پشتیبانی تخصصی

فضای کارگاهی و آزمایشگاهی ، منتورینگ علمی و....

همکاران