آزمون شخصیت شناسی MBTI

اطلاعات شخصی
لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
آزمون
در پاسخ به سوالات گزینه ای را انتخاب کنید که به شخصیت واقعی شما نزدیک تر است نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به تمامی سوالات با دقت پاسخ دهید.
سوال 1
معمولاً احساسات و عواطف خود را در خويش نگه می دارم
معمولاً احساسات و عواطف خود را با ديگران و به راحتی درميان مي گذارم
سوال 2
براي من امور قطعی، عينی و مشخص مهم هستند
براي من ايده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند
سوال 3
هنگام تصميم گيری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم
هنگام تصميم گيری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد، عمل می کنم
سوال 4
دوست دارم در شرايط انعطاف پذير و متغيری زندگی کنم
دوست دارم همه چيز منظم و برنامه ريزی شده باشد
سوال 5
دوست دارم در زمينه های محدودی اطلاعات داشته باشم ولي در هر زمينه عميق و کامل
دوست دارم در زمينه های زيادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمينه تا حد کم و سطحی
سوال 6
بيشتر اوقات به واقعيات عينی (آنچه که وجود دارد ) توجه می کنم
بيشتر اوقات حقايق ( آنچه که بايد وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخيل خود مجسم مي کنم
سوال 7
از نظر من يک قاضی و داور عادل براي جامعه مفيدتر است
از نظر من يک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفيدتر است
سوال 8
ترجيحاً ملاقاتها و ديدارهای خود را بدون برنامه قبلی و آزادانه انجام می دهم
ترجيحاً ديدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پيش تعيين می کنم
سوال 9
کم حرف و محتاط هستم و علاقه ای به جلب توجه ديگران به خود ندارم
توجه ديگران را به خود جلب می کنم
سوال 10
اگر معلم بودم ترجيح می دادم دروسي را تدريس کنم که واقعيات و امور قطعی وعينی را شامل شوند
اگر معلم بودم، ترجيحاً دروسی را تدريس می کردم که حقايق و نظريه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه)
سوال 11
قاطع، محکم و استوار هستم
انعطاف پذير ، ملايم و لطيف هستم
سوال 12
غالباً انجام کارهای پيش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم
به منظور جلوگيری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را يادداشت می کنم
سوال 13
در مهمانی ها، جلسات وگردهمايی ها منتظر مي مانم تا ديگران به سوی من بيايند
در مهماني ها، جلسات وگردهمايی ها من سر صحبت را با ديگران باز می کنم
سوال 14
به جزئيات امور توجه زيادی دارم
بيشتر کليت هر موضوعی برايم مهم است و به جزئيات آن توجه زيادی نمی کنم
سوال 15
به آينده اهميت زيادی داده و برای آن برنامه ريزی می کنم
خيلی به آينده فکر نمی کنم
سوال 16
معمولاً کارها را شروع می کنم و حين اجرا به رفع اشکالات اجرايی وتدارک مورد نياز می پردازم
قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ريزی انجام می دهم
سوال 17
مايل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زياد و صميمانه داشته باشم
مايل هستم دوستان زياد همراه با ارتباط محدود داشته باشم
سوال 18
به استفاده از امکانات و توانايی های موجود تاکيد دارم
نوآوری و خلاقيت داشتن در کارها برايم اولويت دارد
سوال 19
بيشتر پيرو منطق و دليل هستم
بيشتر پيرو احساس و عاطفه هستم
سوال 20
در انجام کارهايی که از قبل پيش بينی نشده و يا فعاليت هايی که به سرعت و عکس العمل فوری نياز دارد، موفق هستم
در انجام کارهايی که بر اساس طرح و برنامه قبلی مي باشد موفق هستم
سوال 21
به طور معمول دوستان کمی داشته ولي روابط صميمانه ای با آنها دارم
به طور معمول با افراد زيادی دوستی و آشنايی دارم
سوال 22
عمدتا از زندگی در زمان حال لذت زيادی برده و خيلي به آينده فکر نمی کنم
به آينده توجه زيادي داشته و آن را پيش بيني مي کنم
سوال 23
معمولا مغز من بر قلب من حاکم است
معمولا قلب من بر مغز من حاکم است
سوال 24
معمولاً در کارهای روزانه مايلم بر حسب ضرورتها و فوريت هايی که پيش می آيد عمل کنم
معمولاً در کارهاي روزانه مايلم که طبق برنامه عمل کنم
سوال 25
از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با ديگران صحبت می کنم
افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بيان می کنم
سوال 26
کلمات مشخص و دقيق را ترجيح داده و بکار مي برم
کلمات تمثيلی و کنايه ای را ترجيح داده و بکار می برم
سوال 27
در تصميم گيری ها رعايت عدالت و انصاف از همه چيز برايم مهم تر است
در تصميم گيری ها رعايت حال و شرايط ديگران از همه چيز برايم مهم تر است
سوال 28
معمولاً کارها را شروع می کنم و در حين اجرا به رفع مشکلات پيش آمده می پردازم
معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پيش بينی می کنم
سوال 29
کارهای فردی را ترجيح می دهم
کارهای گروهی را ترجيح می دهم
سوال 30
واقعيات ( آنچه که هست ) و پديده ها برايم جالب اند
حقايق ( آنچه که بايد باشد) و ايده ها برايم جالب اند
سوال 31
برای عدل و انصاف ارزش زيادی قائلم
برای بذل و بخشش ارزش زيادی قائلم
سوال 32
تهيه فهرست از کار هايی که بايد در روز تعطيل انجام داد را کاری بيهوده و عبث می دانم
تهيه فهرست از کارهايی که بايد در روز تعطيل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم
سوال 33
معمولاً در مهمانی ها و مجالس با شخص يا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم
معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جديدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم
سوال 34
دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بين هستند
دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخيل قوی دارند
سوال 35
به نظر من فردی که با دلايل و استدلال با موضوعات برخورد می کند، بهتر است
به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است
سوال 36
غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معين و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقيد نمی کنم
غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقيق تعيين کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم
سوال 37
آرام و متفکر هستم
با نشاط و فعال هستم
سوال 38
دوست دارم فردی واقع گرا و دقيق باشم
دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم
سوال 39
به تجزيه وتحليل موضوعات علاقه دارم
به فيلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند، علاقه دارم
سوال 40
معمولاً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پيش مي آيد ، تنظيم و اداره می کنم
معمولاً کارهايی را که مايل به انجام آن هستم يادداشت کرده يا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم
سوال 41
کم حرف هستم
خوش صحبت هستم
سوال 42
هر ايده جديدی را اگر قابل اجرا باشد می پذيرم
براي هر ايده جديدی به دليل نو بودن آن (بدون توجه به اجرايی بودن يا نبودن آن) ارزش زيادی قائل هستم
سوال 43
دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقلانه رفتار می کند
دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند
سوال 44
بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند
بعضی افراد مرا آدمی خشک و غير قابل انعطاف می دانند
سوال 45
پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث يا سؤالات مطرح شده اظهار نظر مي کنم
در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح يا نظر خود را اعلام می کنم
سوال 46
ثبات و استحکام را دوست دارم
تغيير و انعطاف را دوست دارم
سوال 47
بيشتر از نتيجه گيری های منطقی و استدلال استفاده می کنم
بيشتر بر اساس عواطف و عقايد شخصی نسبت به زندگی يا افراد عمل می کنم
سوال 48
هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم
اين مهم است که از قبل بدانم چه کاری يا چه چيزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم
سوال 49
ترجيح می دهم در جمع افراد توسط فرد ديگری معرفی شوم
معمولاً در جمع، ديگران را به يکديگر معرفی می کنم
سوال 50
تلاش می کنم با رعايت ترتيب، مراحل پيش بينی شده کارها را انجام دهم
هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهميت آن صرف نظر می کنم
سوال 51
نسبت به هر گروه يا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزيه وتحليل دقيق اوضاع و اطلاعات موجود اظهار نظر می کنم
نسبت به هر گروه يا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نيازهايشان، عواطف انسانی و خود را به جاي آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم
سوال 52
معمولاً بدون فوت وقت يک کار يا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم
معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزاي مشخص تقسيم کرده وسپس به ترتيب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم
سوال 53
به کارهای فردی ( يا حداکثر با يکی دو نفر ديگر ) علاقمندم
به کارهای گروهی علاقمندم
سوال 54
يکي از اشکالات اساسی زندگی من، يکنواختی وچسبيدن به برنامه و کار مشخص بوده است
يکي از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پريدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است
سوال 55
قاطع بودن برای من الويت است
ملايم و احساسی بودن برای من الويت است
سوال 56
علاقمندم جلسات و گردهمايی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی لازم را داشته و احساس راحتي کنند
علاقه‌مندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روي وقت‌شناسی تأکيد دارم
سوال 57
از نظر ديگران ممکن است تا حدی گوشه گير به نظر برسم
از نظر ديگران ممکن است فردی خوش صحبت به نظر برسم
سوال 58
کارها را با نظم و ترتيب و مرحله به مرحله انجام می دهم
قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم
سوال 59
رعايت اصول و قوانين برايم بسيار مهم است
مهربانی و گذشت در زندگی برايم بسيار مهم است
سوال 60
مقيد بودن به برنامه ای که از قبل مشخص شده باشد براي من جالب نيست
از انجام دادن کارهايی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضايت دارم